Transparentnosť

  • verejné a otvorené správanie sa inštitúcii zastupujúcich občanov
  • požiadavka na priehľadné a verejne prístupné správanie sa štátu a samosprávy
  • priehľadnosť, zreteľnosť, priesvitnosť.

Verejné obstarávania, výberové konania, nominácie, korupcia, nezamestnanosť, politizácia školstva. Môžu byť profesionálne riešené zákonnými prostriedkami.  Preto vznikla nezávislá spoločnosť, ktorá má zlepšovať i zlepšiť participáciu občanov na slovenskej politike.

 Preto vznikla nezávislá spoločnosť, ktorá má zlepšovať i zlepšiť participáciu občanov na slovenskej politike. Bude sa tak diať prostredníctvom dostupných zákonných prostriedkov, ktoré majú slúžiť na prospech Slovenska.

Cesta Transparentnosti znamená:

- vyvíjanie aktivít na získavanie informácii o všetkom, na čo majú občania Slovenskej republiky právo dané Ústavou, zákonmi a medzinárodnými zmluvami.

- výskum verejnej mienky, prácu so slovenskými i medzinárodnými informáciami systematizovanými do štatistík a ukazovateľov

- kontrolu a monitoring nad fungovaním právneho poriadku v Slovenskej republike

- informačnú a publikačnú činnosť

- hodnotenie otvorenosti a transparentnosti zo strany štátnej správy, samosprávy a rôznych subjektov verejnej správy, ako aj organizácii s majetkovou účasťou Slovenskej republiky

- navrhovanie riešení pre lepší život v Slovenskej republike a jej regiónoch.

Životné prostredie:

- ochrana miestneho životného prostredia,

oprava detských relaxačných a športových zariadení,

skultúrňovanie verejných priestorov.